NL FR EN

Gebruiksvoorwaarden

Dit document specificeert de Voorwaarden voor het gebruik van WorkID. Het is belangrijk de tijd te nemen om deze Voorwaarden aandachtig te lezen. Door te registreren en gebruik te maken van WorkID gaat u akkoord gaat met de Voorwaarden.

Definities

 • Wachtwoord”: Er wordt een wachtwoord verzonden per e-mail naar elke Gebruiker bij het aanmelden op WorkID. Dit wachtwoord zal van de Gebruiker worden gevraagd om zich te identificeren op WorkID.
 • Voorwaarden”: Deze Voorwaarden van gebruik en alle bijlagen of documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen.
 • "WorkID”: Het WorkID platform is een digitaal hulpmiddel om de zoektocht naar werk via een HR-dienstverlener administratief te vereenvoudigen. WorkID vzw verwerkt de gegevens uit het digitale CV en verstrekt deze aan de geselecteerde HR-dienstverlener.
 • WorkID vzw”: De vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88, 1000 Brussel (België) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0804.158.011 die WorkID aanbiedt.
 • Melding”: Een elektronisch berichtverstrekt aan de Gebruiker om te informeren over een gebeurtenis in WorkID.
 • Dienst”: De dienst die door en via WorkID aan Gebruikers wordt geboden.
 • Diensten van derden”: producten en/of diensten al dan niet toegankelijk via andere software applicaties of websites van derde partijen en waartoe de toegang via WorkID mogelijk is.
 • "Gebruiker": elke natuurlijke persoon die toegang heeft verkregen tot WorkID door zich op een correcte en volledige manier te registreren.

Gebruikersaccount

 • Om gebruik te kunnen maken van WorkID dient de Gebruiker zich te registreren door een gebruikersaccount aan te maken. Het gebruikersaccount is geldig tot 15 maanden na het verlenen van de laatste toestemming.
 • Het Wachtwoord dient door de Gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. De Gebruikers erkennen dat hun gebruiksnaam en Wachtwoord uniek en persoonlijk zijn en niet mogen doorgegeven, overgedragen of gedeeld worden met enige derden. Ingeval een wachtwoord bekend is geworden voor een derde, dient de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.
 • De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de gegevens ingevoerd voor zijn gebruikersaccount waarheidsgetrouw en volledig zijn. Aangezien de communicatie met de Gebruiker via e-mail of een telefoonnummer verloopt, moet de Gebruiker beschikken over:
  • Een internet browser met een recente versie update;
  • Vast of mobiel internet met de nodige snelheid;
  • Een geldig e-mailadres.
 • Indien het e-mailadres of andere gegevens van de Gebruiker wijzigen, dan moeten deze onmiddellijk in het gebruikersaccount van de Gebruiker worden bijgewerkt.
 • De Gebruiker is verantwoordelijk voor:
  • De compatibiliteit van computerapparatuur, tablets of smartphones met de in WorkID aanwezige applicaties;
  • De beveiliging van eigen computerapparatuur, tablets of smartphones tegen virussen, trojan horses of andere gevaren verbonden met het internet en die de goede werking van WorkID kunnen verstoren.

Registratie

 • Door gebruik te maken van WorkID en het aanvaarden van de Voorwaarden, gaat de Gebruiker akkoord met het opslaan en delen van gegevens tot uitvoering van het doel waarvoor WorkID is bestemd.
 • Registratie op WorkID is mogelijk voor iedere Gebruiker die gebruik wil maken van WorkID.
 • Om WorkID te kunnen activeren, moet de Gebruiker in het bezit zijn van: (i) een Belgisch Rijksregisternummer of geldig paspoort; (ii) een geldig en werkend e-mailadres; (iii) een persoonlijk telefoonnummer.
 • Door opgave van waarheidsgetrouwe gegevens bij activering van het gebruikersaccount, is het mogelijk de Gebruiker te informeren over haar/zijn toegang tot WorkID.

Gebruik van de Dienst

 • De Gebruiker is verantwoordelijk voor gegevens die worden geupload of gedeeld via WorkID.
 • De Gebruiker blijft eigenaar van haar/zijn gegevens en kan deze steeds aanpassen in WorkID.
 • De Gebruiker is verantwoordelijk voor de kwaliteit, vorm en inhoud van de ingevoerde gegevens en documenten.
 • De Gebruiker bepaalt welke HR-dienstverleners toegang hebben tot deze gegevens.
 • De Gebruiker verbindt zich ertoe WorkID op een zorgvuldige manier te gebruiken
 • WorkID vzw kan gegevens van de Gebruiker uit WorkID verwijderen wanneer het de mening is toegedaan dat deze gegevens indruisen tegen een normaal gebruik, tegen de goede zeden of enige geldende regelgeving.
 • WorkID vzw heeft het recht om de toegang tot WorkID op te schorten of te ontzeggen zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien:
  • Er aanwijzingen zijn dat de Gebruiker WorkID gebruikt voor doelen waarvoor WorkID niet is bestemd;
  • Er aanwijzingen zijn van misbruik van WorkID door de Gebruiker;
  • Dit noodzakelijk is om enig incident aan te pakken of enige escalatie ten nadele van andere Gebruikers te voorkomen;
  • De Gebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van WorkID vzw of diens licentiegevers;
  • Dit noodzakelijk is om tegemoet te komen aan een overmachtssituatie.

Beschikbaarheid van de Dienst

 • WorkID vzw garandeert niet de ononderbroken werking van WorkID.
 • WorkID vzw kan de Dienst opschorten voor proactieve of reactieve onderhoudsdiensten, update of upgrade doeleinden.
 • In het geval de Dienst niet beschikbaar is, ongeacht de oorzaak, kan WorkID vzw niet verantwoordelijk worden gehouden. Eventuele schade, voortkomend uit het niet beschikbaar zijn van WorkID, is uitgesloten.
 • WorkID vzw zal zich inspannen de Dienst zo snel mogelijk weer operationeel te hebben.

Ondersteuning van de Gebruiker

 • De Dienst is beschikbaar tussen 9 uur ’s ochtends en 17 uur ’s avonds op werkdagen in België.
 • WorkID vzw biedt de Gebruiker informatie via een veel gestelde vragenlijst in WorkID en biedt online support tijdens voormelde werkuren.
 • Persoonlijke ondersteuning rond de gegevens van de Gebruiker wordt verleend door de HR-dienstverlener die de Gebruiker heeft aangeduid op WorkID en waarvan de Gebruiker een consent heeft ontvangen.
 • Technische ondersteuning door WorkID vzw aan de Gebruiker is uitgesloten, tenzij WorkID vzw een verzoek ontvangt van de HR-dienstverlener die het consent van de Gebruiker heeft om in contact te treden met de Gebruiker.
 • De Gebruiker geeft WorkID vzw het recht om haar/hem een Melding te sturen. Een beperkt aantal meldingen kunnen door de Gebruiker niet worden gedeactiveerd in WorkID omdat ze noodzakelijk zijn voor de goede werking van WorkID.

Verplichtingen van de Gebruiker

 • De Gebruiker van WorkID verbindt zich ertoe zich niet strafbaar te maken aan:
  • Schenden van de privacy van derden;
  • Uiten van laster en belediging;
  • Delen van pornografisch, racistisch of enig ander onethisch materiaal;
  • Stimuleren van gebruik of verhandelen van verboden middelen of drugs;
  • Plegen van illegale handelingen (valse identiteit, identiteitsdiefstal, etc.);
  • Aansporen tot geweld, misdaden, zelfmoord, discriminatie en/of haat;
  • Ontkennen van misdaden tegen de mensheid;
  • Omzeilen van voorzieningen die bestemd zijn om de veiligheid van WorkID te borgen;
  • Inbreuk maken op de intellectuele eigendom van WorkID vzw en haar licentiegevers;
  • Inbreuk maken op rechten van derden, en in het bijzonder het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder enige toestemming van die derden;
  • Inbreuk maken op databankrechten van HR-dienstverleners;
  • Reverse-engineering, decompileren, kopïeren, dupliceren of op enige andere manier het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot broncode van de software die zorgt voor de werking van WorkID;
  • Scrapen, via zelf ontwikkelde software of scripts, van gegevens die zich in WorkID of databestanden of websites verbonden met WorkID zouden bevinden;
  • Schenden van de goede naam of reputatie van WorkID door op sociale media of via andere offline of online kanalen uitspraken te doen over ervaringen met WorkID of eraan verbonden HR-dienstverleners.
 • De Gebruiker vrijwaart WorkID vzw tegen schade die het gevolg is van voormelde handelingen.
 • De Gebruiker vrijwaart WorkID tevens tegen schade die het gevolg is van het verlies, diefstal of het oneigenlijk gebruik van WorkID door derden als gevolg van het onzorgvuldig omspringen met het Watchwoord.

Bescherming van persoonsgegevens van de Gebruiker

 • WorkID vzw verwerkt de gegevens uit het digitale CV van de Gebruiker en verstrekt deze gegevens aan de geselecteerde HR-dienstverlener met het oog op contractsluiting.
 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing bij het gebruik van WorkID.
 • De Gebruiker heeft voorafgaand aan de registratie op WorkID en activatie kennisgenomen van de bepalingen van de Privacyverklaring van WorkID en deze integraal geaccepteerd.

Beëindiging van de Dienst

 • De Gebruiker kan zijn registratie op de Dienst op elk moment beëindigen door het stopzetten van zijn account in WorkID. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen dan worden verwijderd uit WorkID conform de bepalingen van de Privacyverklaring.
 • De Dienst kan door WorkID vzw worden beëindigd in het geval de Gebruiker de bepalingen van deze Overeenkomst niet naleeft.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

 • Het gebruik van WorkID, dat gratis aan Gebruikers door WorkID vzw wordt ter beschikking gesteld, is voor rekening en risico van de Gebruiker.
 • WorkID vzw is niet aansprakelijk:
  • Voor het niet vinden van werk via de geselecteerde HR-dienstverlener;
  • Voor het beëindigen van een contract met of via een HR-dienstverlener;
  • Voor enige geschil tussen de Gebruiker en een HR-dienstverlener;
  • Voor enige Diensten van derden.
 • WorkID vzw is niet aansprakelijk:
  • indien niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van WorkID aanwezig waren;
  • ingeval WorkID vzw gezien de stand der techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
  • als gevolg van onderbrekingen in de beschikbaarheid of het functioneren van WorkID;
  • voor inbraak of hacking van WorkID, dit op voorwaarde dat WorkID vzw alle redelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen conform de stand der techniek;
  • door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten;
  • door overmacht, waaronder zonder exhaustief te zijn brand, explosies, overstromingen, stormschade, blikseminslag, elektriciteitspannes, staking en overheidsmaatregelen;
  • als gevolg van het gebrekkig functioneren van de internetverbinding, breedbandverbinding, of eender welke andere dienst, infrastructuur of hosting waarover WorkID vzw geen controle heeft;
  • door defecten in de hardware of software die de Gebruiker gebruikt in combinatie met WorkID;
  • door virussen, trojan horses of bugs in de hardware of software die de Gebruiker gebruikt.
 • Behoudens in het geval van opzet is WorkID vzw niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van WorkID. 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die zich buiten de wil van één der Partijen voordoen na de totstandkoming der overeenkomst, niet aan hen kunnen worden toegerekend en de uitvoering van de overeenkomst verhinderen zoals daar zijn: natuurrampen, terrorisme, politieke onrust of oorlog, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, tekortkomingen van toeleveranciers, beperkingen in het energieverbruik, langdurige ziekte enz.
 • De Partij, die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere Partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
 • Het bestaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid uit hoofde van de niet-uitvoering van de overeenkomst tijdens de overmachtssituatie.

Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt exclusief beheerst en is opgesteld naar Belgisch recht.

Bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting, zijn exclusief de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar de zetel van WorkID gevestigd is, bevoegd.

Nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid

De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van een clausule van deze Voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de Voorwaarden onverlet.

Wijzigingen

 • WorkID vzw heeft te allen tijde het recht om WorkID aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen of het gebruik van WorkID te beperken.
 • WorkID kan een update of een upgrade voor de WorkID beschikbaar stellen, maar is daartoe niet verplicht. WorkID kan niet verplicht worden om een eerdere versie van WorkID actief te houden.
 • WorkID heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen. De aangepaste of nieuwe Voorwaarden zullen gelden vanaf het tijdstip dat de Gebruiker hiervan heeft kunnen kennis nemen, bij de eerstvolgende keer dat er wordt aangemeld op WorkID.

Taal

Enkel de Voorwaarden in de Nederlandse taal zijn maatgevend voor enige interpretatie van de gebruikte bewoordingen in de Voorwaarden. De vertalingen in de Franse, Engelse, Duitse of een andere taal, zijn enkel opgesteld door WorkID voor de verstaanbaarheid van de Gebruiker.

Powered by Federgon Doccle